Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pustostanu lokalu mieszkalnego o pow. 83,87 m2, zlokalizowanego na III piętrze budynku przy ul. Jana Matejki 1 m. 5a

Burmistrz Miasta Kłodzka

 ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż pustostanu lokalu mieszkalnego o powierzchni 83,87 m², zlokalizowanego na III piętrze budynku przy ul. Jana Matejki 1 m. 5a w Kłodzku wraz z udziałem w wysokości 62/1 000 cz. w częściach wspólnych budynku i nieruchomości wspólnej oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 115/12 (AM-1) obręb Centrum o powierzchni 0,0541 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę SW1K/00054862/2.

 

Nieruchomość zlokalizowana w ścisłym centrum miasta w strefie skoncentrowanej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, usytuowana bezpośrednio przy ul. Jana Matejki. Dostępność komunikacyjna dobra. Usytuowanie względem obiektów użyteczności publicznej bardzo dobre.

 

Lokal mieszkalny znajduje się w budynku w zabudowie półzwartej o 4 kondygnacjach naziemnych z mansardowym poddaszem. W budynku znajduje się  17 lokali mieszkalnych i 4 lokale użytkowe. Budynek całkowicie podpiwniczony. Rok budowy 1900 r. Ogólny stan techniczny budynku  - dobry.

 

Lokal mieszkalny nr 5a znajduje się na III piętrze, składa się z: trzech pokoi
o powierzchni 27,09 m², 20,44 m² i 15,30 m²; kuchni o powierzchni 14,65 m², łazienki
o powierzchni 2,62 m². i przedpokoju o powierzchni 3,77 m². Lokal wyposażony w instalację: elektryczną, wodnokanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie lokalu – instalacja centralna zasilana
z kotłowni w budynku. Instalacja wody cieplnej zasilana z bojlera elektrycznego. Ogólny stan techniczny lokalu i standard - dostateczny.

 

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - teren oznaczony symbolem: B 19 U. Przeznaczenie podstawowe – usługi z zakresu: a) turystyki i rekreacji; b) handlu detalicznego gastronomii, rzemiosła nieprodukcyjnego; c) kultury i rozrywki; d) nauki, oświaty, ochrony zdrowia; e) administracji gospodarczej lub publicznej (w tym banki i instytucje finansowe);
f) inna nieuciążliwa usługowa działalność gospodarcza.

Dla terenu oznaczonego symbolem B 19 U ustala się przeznaczenie uzupełniające najwyższej kondygnacji i poddasza budynku na funkcję mieszkaniową.

Budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytków objęty ochroną konserwatorską.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

 

WARUNKI PRZETARGU:

 

1.  CENA WYWOŁAWCZA – 190 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 i  art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2018, poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

2.  Minimalne postąpienie przetargowe –  1 900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych).

3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminiedo dnia  19 czerwca 2019 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg ul. Jana Matejki 1 m. 5a” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

4.Przetarg odbędzie się dnia  26 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w sali 128 Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1

5.   Warunkiem udziału w przetargu jest:

a)  przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;

b)  osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu.

c)  w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

d)  w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

6.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

7.  Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8.Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Z chwilą zawarcia umowy notarialnej przechodzą na kupującego wszelkie korzyści i ciężary związane z własnością wyodrębnionego lokalu, w tym obowiązek ponoszenia kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości. W szczególności ww. obowiązek dotyczy uiszczania w przypadającym na Nabywcę udziale kosztów remontów nieruchomości wspólnej, realizowanych na podstawie uchwał wspólnoty mieszkaniowej, w tym podjętych, a niezrealizowanych przed dniem zawarcia umowy sprzedaży lokalu.

9.  Lokal znajduje się w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Jana Matejki 1, tel. kontaktowy do zarządcy nieruchomości – INVESTPARTNER SP. Z O. O. –
723 968 638.

10.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Kłodzka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11.  Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wypisem z ewidencji gruntów i budynków oraz zaświadczeniem o samodzielności lokalu, wydanymi przez Starostę Kłodzkiego.

12.  Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

13.  Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

14.  Burmistrz Miasta Kłodzka zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

15.  Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. nr 74 865 46 63.

16.  Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl

 

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   744
data wytworzenia informacji:  16.05.2019
data wprowadzenia do BIP:  16.05.2019 10:02
data weryfikacji:   16.05.2019 10:03
data ostatniej zmiany:   16.05.2019 10:03 Rejestr zmian