Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali mieszczących się w budynku ul. Browarna 2 w Kłodzku.

 

                                                                                              Kłodzko, dnia 9 września 2019 r.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU
W I PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM

 

 

Na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i tryby przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t. j. Dz. 2014, poz. 1490) Komisja przetargowa Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kłodzka Nr 121.0050.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali mieszczących się w budynku przy ul. Browarnej 2 w Kłodzku dotyczącego sprzedaży lokalu niemieszkalnego – piwnicy, położonego w Kłodzku przy ul. Browarnej 2 o powierzchni 21,33 m² wraz udziałem 5/100 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako dz. nr 47 (AM-3), obręb Twierdza o powierzchni 0,0230 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę nr SW1K/00055064/5 stwierdza brak osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu. W wymaganym terminie nikt nie złożył wymaganych dokumentów, odnotowano wpłatę 1 (jednego) wadium.

 

Komisja przetargowa:                                                                  

                                   

1.       Przewodnicząca Komisji - B. Bahranowska                       

2.       Zastępca Przewodniczącego - M. Zawadzka            

3.       Członkowie Komisji - I. Balawajder                            

 

Wywieszono w dniu 9 września 2019 r.:

1.Tablica informacyjne UM Kłodzko

2.Strona internetowa - www.um.bip.klodzko.pl    

 

 

Sporządziła: I. Balawajder, tel. 74 865 46 63       

 

Burmistrz Miasta Kłodzka

 ogłasza

I przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali mieszczących się w budynku
ul. Browarna 2 w Kłodzku

 

 na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – piwnicy, położonego w Kłodzku przy ul. Browarnej 2 o powierzchni 21,33 m² wraz udziałem 5/100 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako dz. nr 47 (AM-3), obręb Twierdza o powierzchni 0,0230 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę nr SW1K/00055064/5 w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali mieszczących się w budynku przy ul. Browarnej 2 w Kłodzku.

 

Nieruchomość zlokalizowana w ścisłym centrum miasta w strefie skoncentrowanej zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

Dostępność komunikacyjna dobra, usytuowanie względem obiektów użyteczności publicznej bardzo dobre.

 Lokal niemieszkalny – piwnica, znajduje się w budynku trzykondygnacyjnym, mieszkalno-użytkowym, wielorodzinnym w zabudowie zwartej. Nieruchomość wyposażona w instalacje: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową i telekomunikacyjną. Ogólna ocena stanu technicznego budynku – dostateczna.

Lokal niemieszkalny – piwnica składa się z jednego pomieszczenia o powierzchni 21,33 m², Pomieszczenie ciemne, bez okien, zlokalizowane w poziomie piwnic, wyposażone w instalację elektryczną, brak ogrzewania. Ogólny stan techniczny – dostateczny.

 

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - teren oznaczony symbolem:
A 14 MW/U - przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami.

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Uzasadnienie dla zbycia lokalu w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli lokali mieszczących się w budynku przy ul. Browarnej 2 w Kłodzku – społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa, ochrona właścicieli lokali w budynku przed dostępem podmiotów zewnętrznych mogących naruszać mir domowy.

 

WARUNKI PRZETARGU:

1.   CENA WYWOŁAWCZA – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

2.  Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 i  art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2018, poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

3.  Minimalne postąpienie przetargowe – 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

4.  Komisja przetargowa w dniu 9 września 2019 r. o godz. 12.00 wywiesi ma tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

5.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

a)wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia  5 września 2019 r.
W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg ul. Browarna 2” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

b)  złożenie w zaklejonych kopertach dokumentu potwierdzającego uprawnienia do uczestnictwa w przetargu, tj. wyciąg z księgi wieczystej lub akt notarialny nabycia nieruchomości znajdujących się w budynku przy ul. Browarnej 2 w Kłodzku oraz dowód wpłaty wadium określonego w pkt. 5 lit. a, w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta w Kłodzku Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. B. Chrobrego 1 w Kłodzku, w terminie do 6 września 2019 r. do godz. 15.00

6.   Przetarg odbędzie się dnia 11 września 2019 r. o godz. 10.00 w sali 128 Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1

7.  Warunkiem udziału w przetargu jest:

a)  przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;

b)osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu.

c)  w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

d)  w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

8.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

9.  Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

10.  Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Z chwilą zawarcia umowy notarialnej przechodzą na kupującego wszelkie korzyści i ciężary związane z własnością wyodrębnionego lokalu, w tym obowiązek ponoszenia kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości. W szczególności ww. obowiązek dotyczy uiszczania w przypadającym na Nabywcę udziale kosztów remontów nieruchomości wspólnej, realizowanych na podstawie uchwał wspólnoty mieszkaniowej, w tym podjętych, a niezrealizowanych przed dniem zawarcia umowy sprzedaży lokalu.

11.  Zarząd nieruchomością wspólną sprawowany będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 716 ze zm.). Sposób sprawowania zarządu i związane z tym należności zostaną ustalone zgodnie z przepisami przywołanej ustawy o własności lokali. Zarządcą nieruchomości jest – Zarządzenie i Administracja Nieruchomościami Aneta Michalska, ul. J. Malczewskiego 1/4, 57-300 Kłodzko tel. kontaktowy 693 224 494.

12.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Kłodzka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13.  Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Kłodzkiego.

14.  Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

15.  Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

16.  Burmistrz Miasta Kłodzka zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

17.  Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. nr 74 865 46 63.

18.  Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

 

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   532
data wytworzenia informacji:  07.08.2019
data wprowadzenia do BIP:  07.08.2019 11:12
data weryfikacji:   09.09.2019 11:16
data ostatniej zmiany:   09.09.2019 11:17 Rejestr zmian