Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Pełnomocnictwo do głosowania - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r.

Wydział/Jednostka prowadząca:

Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej.

Wymagane dokumenty:

Jeśli jesteś osobą, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat albo osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności możesz udzielić pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców Miasta Kłodzka lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż zaufania zgłaszany przez komitet oraz kandydaci w wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć maksymalnie od dwóch osób jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa do wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 października 2019 r. sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej do  4 października 2019 r.   

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy jak i pełnomocnika oraz wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo.

Do wniosku dołącza się:

·    pisemną zgodę zawierającą nazwisko, imiona oraz adres zamieszkania, a  także nazwisko i imiona osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

·   w przypadku osób niepełnosprawnych: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

·   w przypadku jeżeli osoba mająca być pełnomocnikiem nie jest wpisana do rejestru wyborców Miasta Kłodzka: kopię zaświadczenia o prawie do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku: w innym miejscu na terenie Miasta Kłodzka.

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wyborca jest wzywany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie, następuje odmowa sporządzenia aktu, która jest sporządzana na piśmie i doręczona wraz z uzasadnieniem wyborcy.

Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w Urzędzie najpóźniej 2-go dnia przed dniem wyborów lub w dniu wyborów doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej.

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego. 

 

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:

·  śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika;

·wejście pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania wyborcy lub zostaniemężem zaufania;

·  wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta w Kłodzku

pl. Bolesława Chrobrego 1

57 – 300 Kłodzko

Biuro Obsługi Ludności (parter) wejście od strony rynku

w godz. od 7:30 do 15:30

lub

Urząd Miasta w Kłodzku, pok. 118 I piętro 

nr tel. 74 865 46 91

w godz. od 7:30 do 14:30.    

 

Opłaty:

Pełnomocnictwo do głosowania jest bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia:

W przypadku, kiedy wniosek spełnia warunki, upoważniony pracownik Urzędu uzgadnia z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa. W razie braku uzgodnienia terminu termin wyznacza upoważniony pracownik Urzędu.

 

Podstawa prawna

·    Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,

·   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

·   Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Tryb odwoławczy

Brak

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kłodzka z siedzibą przy placu B. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:
iod@um.klodzko.pl lub  pisemnie na adres: plac B. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko.
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. pełnomocnictwa do głosowania wynikającego z ustawy z 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

·  dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

·  dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·   osoby te kwestionują prawidłowość danych

·   przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

·   Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Urząd Miasta w Kłodzku

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   576
data wytworzenia informacji:  05.09.2019
data wprowadzenia do BIP:  05.09.2019 13:25
data weryfikacji:   05.09.2019 13:35
data ostatniej zmiany:   05.09.2019 13:35 Rejestr zmian