Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony ul. Dąbrówki 8/I m. 5

                                                                                 Burmistrz Miasta Kłodzka

 ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż przysługującego Gminie Miejskiej Kłodzko spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni 37,20 m², składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Dąbrówki 8/I m. 5 na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 102/1 i 102/10 (AM-3) obręb Nowe Miasto o powierzchni 0,3724 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr  SW1K/00039593/4.

 

Nieruchomość zlokalizowana w strefie skoncentrowanej zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej osiedla mieszkaniowego, bezpośrednio przy ul. Dąbrówki. Dostępność komunikacyjna dobra. Usytuowanie względem obiektów użyteczności publicznej dobre.

 

Lokal mieszkalny znajduje się w budynku o zabudowie wolnostojącej, sześcioklatkowej o pięciu kondygnacjach naziemnych. Budynek całkowicie podpiwniczony. Budynek wyposażony
w instalacje: elektryczną, wodnokanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania z sieci ciepłowni miejskiej, instalację odgromową i telekomunikacyjną. stan techniczny budynku – dobry.

 

Lokal mieszkalny nr 5 położony jest na pierwszym piętrze, składa się z: dwóch pokoi
o powierzchni 15,80 m² i 6,48 m², kuchni o powierzchni 6,60 m², łazienki o powierzchni 3,00 m² i komunikacji o powierzchni 5,32 m ². Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodnokanalizacyjną, gazową, ogrzewanie centralne. Instalacja ciepłej wody z piecyka gazowego typu „Junkers”. Ogólny stan techniczny lokalu i standard wykończenia – dostateczny.

 

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - teren oznaczony symbolem: D 1 MW – teren zabudowy mieszkaniowej wysokiej intensywności.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

WARUNKI PRZETARGU:

 

1.   CENA WYWOŁAWCZA – 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych)

2.  Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 i  art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zwolniona jest z podatku VAT.

3.  Minimalne postąpienie przetargowe –  1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).

4.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości
11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia  16 października 2019 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg ul. Dąbrówki 8/I m. 8” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

5.  Przetarg odbędzie się dnia  23 października 2019 r. o godz. 10.00 w sali 128 Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1

6.  Warunkiem udziału w przetargu jest:

a)   przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;

b)  osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu.

c)  w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

d)w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

7.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

8.  Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9.  Nabywca przejmuje lokal mieszkalny w stanie istniejącym. Z chwilą zawarcia umowy notarialnej przechodzą na kupującego wszelkie korzyści i ciężary związane z własnością lokalu, w tym obowiązek ponoszenia kosztów zarządu związanych z utrzymaniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W szczególności ww. obowiązek dotyczy uiszczania w przypadającym na Nabywcę udziale kosztów remontów nieruchomości wspólnej, realizowanych na podstawie uchwał spółdzielni mieszkaniowej, w tym podjętych, a niezrealizowanych przed dniem zawarcia umowy sprzedaży lokalu.

10.  Zarząd nieruchomością sprawowany będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 845 ze zm.). Sposób sprawowania zarządu i związane z tym należności zostaną ustalone zgodnie z przepisami przywołanej ustawy. Lokal znajduje pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku, ul. Walasiewiczówny 4,  tel. 74 865 44 10.

11.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Kłodzka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12.  Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Kłodzkiego.

13.  Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

14.  Burmistrz Miasta Kłodzka zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

15.  Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. nr 74 865 46 63.

16.  Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz
w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   833
data wytworzenia informacji:  16.09.2019
data wprowadzenia do BIP:  16.09.2019 09:23
data weryfikacji:   16.09.2019 09:25
data ostatniej zmiany:   16.09.2019 09:25 Rejestr zmian