Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że od 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany ustawy o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca, zamierzający na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego prze Burmistrza Miasta Kłodzka.


Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawiera:

1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

3. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki posiada,

4. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 50 zł, określonej na podstawie części I ust. 36 pkt 9 a załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm.);

- oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

1. Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2. Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)”

Oświadczenie, powyższe powinno zawierać także:

1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2. Oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3. Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy we wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.

Mogą oni również wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów w terminie do końca 2012 r. bez uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw).

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

1. Przekazywania odebranych odpadów od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

2. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jarosław Sokół
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   3241
data wytworzenia informacji:  15.12.2015
data wprowadzenia do BIP:  15.12.2015 09:14
data weryfikacji:   15.12.2015 09:24
data ostatniej zmiany:   15.12.2015 09:24 Rejestr zmian