Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Miejsce załatwienia sprawy:  

Wydział Inżynierjii Miejskiej i Ochrony Środowiska, pokój nr 303, tel. 0 74 865 46 14, pon. – pt. w godz. 7.30 – 15.30. 

Wysokość opłaty skarbowej: 

205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

17 zł     - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.


Wymagane załączniki do wniosku: 
                                          

1.  poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 


2.  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) – w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych; 

3.  karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) – w trzech egzemplarzach wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych; 

4.  wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 


5.  dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości: 

Opłatę skarbową można uiścić w kasie urzędu lub na rachunek: 

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko 

nr konta: 62 9588 0004 7100 1010 2000 0020 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Biuro Obsługi Ludności


Termin załatwienia sprawy:
 

do 60 dni w przypadku braku konieczności przeprowadzania  oceny oddziaływania na środowisko; do ok. 105 dni w przypadku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

Podstawa prawna: 

1. art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.); 

2. art. 104 i art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), 

3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 Nr. 225, poz. 1635, z późn. zm.).  

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kłodzka. 

Uwagi: 

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. 

2. Postępowanie wymaga uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień, a w przypadku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – udziału społeczeństwa, co może skutkować wydłużeniem czasu postępowania administracyjnego. 

3. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pózn. zm.), przy czym złożenie tego wniosku powinno nastąpić w terminie czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Stec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   3816
data wytworzenia informacji:  17.02.2016
data wprowadzenia do BIP:  17.02.2016 09:21
data weryfikacji:   07.08.2019 11:22
data ostatniej zmiany:   12.05.2020 12:38 Rejestr zmian