Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Nazwa działania: 

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 
Miejsce załatwienia sprawy: 

Wydział Inżynierjii Miejskiej i Ochrony Środowiska, pokój nr 303, tel. 0 74 865 46 18, pon. – pt. w godz. 7.30 – 15.30.
 
Wysokość opłaty skarbowej:
 
Stosownie do art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152, poz. 897  z późn. zm.), przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.

50 zł – dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - cz. I,  ust. 36 pkt 9a załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

25 zł – opłata skarbowa za dokonanie zmian we wpisie do rejestru działalności regulowanej dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu - cz. I,  ust. 37 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
17 zł –   za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis , wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – cz. IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony – cz. II pkt 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

1)      firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2)      numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3)      numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

4)      określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych,

5)      załączony dowód uiszczenia opłaty skarbowej (nie dotyczy przedsiębiorców zwolnionych, o czym mowa wyżej), Opłatę skarbową można uiścić w kasie urzędu lub na rachunek:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinia o/Kłodzko ul. Rodzinna 81

 Nr rach.: 62 9588 0004 7100 1010 2000 0020

6)      oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:

1)    dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2)    znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).".
Miejsce złożenia dokumentów: Biuro Obsługi Ludności pok.101 
Powyższe oświadczenie, powinno zawierać także:


1)    firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2)    oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3)    podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 
Uwagi:
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru przysługuje prawo wniesienia odwołania doSamorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kłodzka.
Termin załatwienia sprawy: zgodnie z ustawą z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), do 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.

Podstawa prawna:

1)     ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.  z dnia 11 kwietnia 2012 r., poz. 391 z późn. zm.),

2)     ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

3)     ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),

4)     ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).

 
1.     W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów bądź braków formalnych, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełenienie wniosku, we wskazanym terminie, skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

2.     Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1)    posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

2)    utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3)    spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4)    zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

3.     W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

4. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

5. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli  nieruchomości, którzy w dniu wejścia  w życie ustawy (01.01.2012 r. ) posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj.  do 31 grudnia 2012 r.

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Izabela Michalak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   3048
data wytworzenia informacji:  17.02.2016
data wprowadzenia do BIP:  17.02.2016 11:25
data weryfikacji:   27.06.2018 14:15
data ostatniej zmiany:   27.06.2018 14:15 Rejestr zmian