Biuletyn Informacji Publicznej:

 

Dane o wydziale

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

Opis:

Do zadań Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego należą w szczególności:
1)    przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących gospodarowania nieruchomościami gminnymi;
2)    prowadzenie i aktualizacja ewidencji gminnego zasobu nieruchomości;
3)    sporządzanie informacji o stanie mienia;
4)    przedkładanie burmistrzowi projektu planu wykorzystania zasobu w terminie umożliwiającym dalsze procedowanie określone ustawą;
5)    proponowanie sposobu zagospodarowania nieruchomości gminnych, w tym wolnych lokali mieszkalnych i użytkowych;
6)    zlecanie wykonania opracowań geodezyjno-kartograficznych, operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości;
7)    gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy w zakresie uregulowanym ustawą o gospodarce nieruchomościami;
8)    zabezpieczanie nieruchomości pozostających w bezpośrednim zasobie nieruchomości przed uszkodzeniem i zniszczeniem;
9)    zbywanie prawa własności oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych (zabudowanych, niezabudowanych oraz lokali) w trybie przetargowym;
10)    sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
11)    sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybach bezprzetargowych;
12)    sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste;
13)    prowadzenie procedur zamiany nieruchomości oraz zrzeczenia się nieruchomości gminnych;
14)    nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości;
15)    dokonywanie darowizn nieruchomości gminnych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
16)    obciążanie odpłatne i nieodpłatne nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi;
17)    oddawanie nieruchomości gminnych w dzierżawę, w tym sporządzanie wykazów nieruchomości   i przygotowywanie umów, na cele:
a)    handlowe,
b)    usługowe,
c)    składowo-magazynowe,
d)    garażowe,
e)    parkingowe,
f)    rekreacyjne,
g)    polepszenie zagospodarowania nieruchomości,
h)    ogródki przydomowe (upraw warzywno-owocowych),
i)    umiejscowienie pojemnika na odpady komunalne dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub związanych z obiektami niemieszkalnymi,
j)    rolne;
k)    inne;
18)    oddawanie nieruchomości gminnych w użyczenie w tym przygotowywanie wykazów,
19)    oddawanie nieruchomości gminnych w najem w tym przygotowywanie wykazów;
20)    organizowanie przetargów na oddanie nieruchomości w najem i dzierżawę;
21)    prowadzenie rejestru umów dzierżawy oraz aktualizacja gminnego zasobu nieruchomości w zakresie zawieranych umów najmu, dzierżawy, użyczenia;
22)    kontrola sposobów wykonywania obowiązków przez dzierżawców i biorących do używania;
23)    zawieranie umów na usytuowanie reklam na gruntach będących własnością gminy;
24)    przekazywanie nieruchomości jako aport do spółek prawa handlowego;
25)    prowadzenie i aktualizacja ewidencji użytkowników wieczystych;
26)    prowadzenie procedur związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
27)    ustalanie oraz aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego;
28)    prowadzenie kontroli sposobów wykonywania obowiązków użytkowników wieczystych;
29)    prowadzenie postępowań z zakresu udzielania bonifikat (zwolnień) od opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
30)     prowadzenie spraw związanych ze zwrotem udzielonych przez gminę bonifikat w zakresie użytkowania wieczystego;
31)    przekazywanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd oraz aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu;
32)    wygaszanie trwałego zarządu i przejmowanie nieruchomości do gminnego zasobu;
33)    nadzorowanie sposobu wykorzystania nieruchomości gminnych przez gminne jednostki organizacyjne;
34)    prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości dla realizacji celów publicznych;
35)    regulowanie stanów prawnych nieruchomości z wyłączeniem nieruchomości objętych współwłasnością w ramach wspólnot mieszkaniowych;
36)    znoszenie współwłasności nieruchomości;
37)    prowadzenie spraw związanych z dziedziczeniem ustawowym;
38)    regulowanie w księgach wieczystych stanów prawnych nieruchomości;
39)    przygotowanie zezwoleń na wykreślenie hipoteki;
40)    weryfikacja transakcji dotyczących nieruchomości zbytych przez Gminę Miejską Kłodzko przy zastosowaniu bonifikat;
41)    opiniowanie spraw z zakresu skorzystania przez burmistrza z prawa pierwokupu;
42)    uzgadnianie posadowienia urządzeń technicznych na nieruchomościach będących własnością gminy, niebędących pasami dróg;
43)    prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem nieruchomości gminnych niebędących pasami dróg gminnych w celu budowy sieci, przyłączy i urządzeń technicznych oraz budowli;
44)    zatwierdzanie podziałów geodezyjnych;
45)    prowadzenie procedur dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej;
46)    przeprowadzanie procedury scalania i podziału nieruchomości;
47)    zadania wynikające z prawa geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności:
a)    wydawanie postanowienia o wszczęciu postępowania o rozgraniczeniu nieruchomości,
b)    wydawanie upoważnienia dla geodety w celu wykonania ustalenia przebiegu granic;
c)    wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości;
d)    ocena prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami prawa, zwrot dokumentów geodecie do uzupełnienia;
e)    przyjmowanie dokumentacji rozgraniczeniowej;
f)    umarzanie postępowania administracyjnego i przekazanie spraw z urzędu do sądu;
g)    rozstrzyganie spornych spraw związanych z ustalaniem przebiegu granic na obszarach nieobjętych scaleniem;
48)    nadawanie nieruchomościom numerów porządkowych oraz przedkładanie burmistrzowi propozycji dot. nazw ulic i placów;
49)    prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów;
50)    wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
51)    prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania targowisk;
52)    prowadzenie ewidencji obiektów hotelowych zgodnie z ustawą o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników historycznych;
53)    wnioskowanie o powołanie komisji do Wojewody po rozpoznaniu zakresu szkód, a także na podstawie informacji zawartych w pisemnych wnioskach producentów rolnych;
54)    opiniowanie aktów prawa miejscowego z zakresu ustalania rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy aptek w porze nocnej;
55)    udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zarobkowego transportu drogowego na terenie gminy;
56)    wydawanie i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz stwierdzenie ich wygaśnięcia;
57)    opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego zakresie sprzedaży napojów alkoholowych
58)    prowadzenie kontroli podmiotów gospodarczych w zakresie zgodności prowadzonej działalności  z udzielonym zezwoleniem;
59)    nadzór na realizacją zakazów i ograniczeń wynikających z uchwały nr XLIII/355/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 października 2005r. w sprawie utworzenia FPK – Twierdza Kłodzko w Gminie Miejskiej Kłodzko;
60)     nadzór realizacji zapisów Plany Ochrony FPK na terenie FPK Twierdza Kłodzko.;
61)    prowadzenia działań zmierzających do realizacji wniosków wynikłych ze sprawozdań monitoringu stanu zabytkowych obiektów na obszarze FPK zlecanego przez Burmistrza Miasta Kłodzka;
62)    pozyskiwanie niezbędnych dokumentacji inwentaryzacyjnych, koncepcyjnych, projektowych, planów, programów, w zakresie ochrony i zagospodarowania obszaru FPK przy bieżącej współpracy z właściwymi służbami i władzami;
63)    konsultacje przy sporządzaniu dokumentacji technicznej: prac konserwatorskich, restauracyjnych  i robót budowlanych oraz udzielanie pomocy przy uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń konserwatorskich względem obiektów leżących na terenie FPK będących własnością Gminy Miejskiej Kłodzko;
64)     inicjowanie prac zabezpieczających i konserwacyjno – remontowych na terenie FPK;
65)     konsultacje przy sporządzaniu wniosków o pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych dotyczących przedsięwzięć na terenie FPK;
66)    organizowanie obrad Społecznej Rady Konsultacyjno – Naukowej;
67)    koordynowanie działań zmierzających do realizacji zaleceń Społecznej Rady Konsutacyjno –Naukowej. Prowadzenie w tym zakresie bieżących konsultacji i współpracy z członkami rady, właściwymi jednostkami Urzędu Miasta Kłodzko i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.
68)    upowszechnianie w skali regionalnej i ogólnokrajowej (seminaria naukowe, konferencje, współpraca z mediami) działań i osiągnięć na terenie FPK;
69)     koordynacja współpracy Gminy Miejskiej Kłodzko z uczelniami, placówkami naukowymi    i stowarzyszeniami w zakresie badań i poszerzania wiedzy dotyczącej obiektów na terenie FP;
70)    udzielanie informacji w sprawach dotyczących udzielenia przez wojewodów rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP
71)    prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie wynikającym z zadań wydziału;
72)    sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej przekształceń prywatyzacji mienia komunalnego;
73)    współpraca z ZAMG Sp. z o..o. w zakresie mienia przekazanego spółce w zarządzanie (min. sporządzanie wykazów nieruchomości).
74)    wystawianie faktur VAT w ramach zadań wydziału;
75)    współpraca z referatem Podatków i Opłat oraz Wydziałem Budżetowo-Finansowym w sprawach związanych z mieniem gminnym;
2. Do zadań wydziału z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz z zakresu opieki nad zabytkami należy:
1) dokonywanie analizy i wyboru obszarów gminy przeznaczonych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania (m.p.z.);
2) dokonywanie analizy studium zagospodarowania przestrzennego gminy w stosunku do aktualności studium i planów miejscowych;
3) koordynacja działań związanych ze sporządzeniem m.p.z. oraz studium;
4) wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie nieruchomości rolnych i leśnych będących własnością gminy na cele nierolnicze;
5) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie i zmianę;
6) prowadzenie procedur ustalania renty planistycznej;
7)     opracowywanie oferty inwestycyjnej;
8)    opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego województwa;
9)     wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;
10)    przenoszenie wydanej decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby;
11)     wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
12)     wydawanie decyzji o wygaśnięciu decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu inwestycji celu publicznego;
13)    prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy;
14)    prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
15)     wydawanie zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z planów miejscowych i studium;
16)    opiniowanie w formie postanowień wstępnych projektów podziału nieruchomości;
17)    wydawanie zaświadczeń w sprawie zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami m.p.z.
18)    wydawanie opinii dotyczących lokalizacji i formy plastycznej reklam na terenie miasta;
19)    przygotowanie oraz nadzór nad wykonaniem uchwały krajobrazowej;
20)    opiniowanie lokalizacji, formy i wzoru reklam, szyldów i innych nośników reklamowych na terenie miasta Kłodzka pod kątem zgodności z uchwałą krajobrazową;
21)     prowadzenie rejestru wydawanych decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
22)    sprawdzanie decyzji organu wydającego pozwolenie na budowę ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu;
23)     przygotowywanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach;
24)     współpraca z wojewódzkim konserwatorem zabytków;
25)    przyjmowanie zawiadomień o odnalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem; oraz przekazywanie tychże zawiadomień wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków;
26)     prowadzenie spraw związanych z finansowaniem prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach niestanowiących własności Gminy Miejskiej Kłodzko;
27)     prowadzenie ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy;
28)    sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami;
29)    opiniowanie pod kątem zapisów w studium oraz m.p.z.p. zakresu inwestycji dotyczących budowy sieci, przyłączy i urządzeń technicznych oraz budowli granicach nieruchomości gminnych nie będących pasami dróg gminnych
30)     udział w Naradach Koordynacyjnych organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
31)    nadzór nad opracowaniem, wytwarzaniem, wdrażaniem i eksploatacją Systemu Informacji Geograficznej (GIS).
3. Do zadań z zakresu wspólnot mieszkaniowych i mieszkalnictwa należą w szczególności:
1)    współpraca z Zakładem Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka   z o.o. oraz innymi zarządcami nieruchomościami w zakresie spraw związanych z planowaniem remontów w zasobach gminnych;
2)    weryfikowanie i akceptowanie rocznych planów remontowych w zakresie gminnego zasobu mieszkaniowego;
3)    prowadzenie całości spraw związanych z przydziałem i zamianami mieszkań oraz przekwaterowaniem do lokali mieszkalnych;
4)    prowadzenie całości spraw dotyczących realizacji wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
5)    prowadzenie spraw związanych z adaptacją strychów na cele mieszkalne;
6)    prowadzenie dokumentacji związanej z przekwaterowaniem osób z lokali nienadających się na pobyt stały;
7)    prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem stron w sprawach lokalowych;
8)    udział w spotkaniach burmistrza z mieszkańcami w sprawach mieszkaniowych;
9)    współpraca z merytorycznym wydziałem w zakresie dotyczącym ewidencji ludności;
10)    prowadzenie spraw związanych z przydziałem pomieszczeń przyległych;
11)    przedstawianie projektów aktów prawa miejscowego w sprawach mieszkaniowych;
12)    prowadzenie spraw związanych z przydziałem lokali opuszczonych przez najemców na rzecz osób bliskich;
13)    prowadzenie spraw związanych ze zmianą funkcji lokalu;
14)    uczestnictwo w pracach Komisji doraźnej Rady Miejskiej ds. lokalowych;
15)    podejmowanie działań interwencyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej;
16)    zawieranie umów w celu zapewnienie dostawy mediów, odbioru nieczystości stałych i ciekłych  z budynków będących własnością gminy i stanowiących zasób mieszkaniowy;
17)    weryfikowanie i akceptowanie zakresu robót remontowych przedstawianych przez zarządców nieruchomości dot. zasobu mieszkaniowego gminy – dotyczy kosztorysów i sporządzania zleceń na prace remontowe;
18)     weryfikowanie faktur i not księgowych pod względem merytorycznym oraz pod kątem zgodności współpracy z Zakładem Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o. z Gminą Miejską Kłodzko, w tym bieżące kontrolowanie wydatków dokonywanych przez spółkę;
19)    prowadzenie spraw związanych z przedłużaniem umów najmów na lokale socjalne;
20)    prowadzenie spraw związanych z przekwalifikowaniem lokali gminnych;
21)    prowadzenie spraw związanych ze zwrotem zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych;
22)    prowadzenie spraw związanych ze zwrotem nadpłat za lokale mieszkalne i socjalne;
23)    prowadzenie spraw związanych z podziałem mieszkań;
24)    prowadzenie spraw związanych z remontami mieszkań romskich;
25)    wydawanie zaświadczeń w sprawach mieszkaniowych;
26)    uczestnictwo w wizjach i oględzinach lokalowych oraz odbiorach mieszkań;
27)    prowadzenie ewidencji wniosków o przydział lokali mieszkalnych, lokali socjalnych oraz lokali do remontu we własnym zakresie;
28)    prowadzenie ewidencji pustostanów;
29)    prowadzenie spraw związanych z zamianami wzajemnymi mieszkań oraz zamianami z urzędu;
30)    prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków sądowych o eksmisję;
31)    prowadzenie ewidencji wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy i jej aktualizacja;
32)    reprezentowanie i wyrażanie woli gminy w zarządzaniu nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy;
33)    weryfikacja zgodności z prawem uchwał wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy;
34)    przedstawianie propozycji dotyczących udziału finansowego wspólnot mieszkaniowych związanych z eksploatacją zasobów mieszkaniowych (kosztami inwestycji i modernizacyjnymi);
35)    przedkładanie propozycji dotyczących udzielania absolutorium zarządom wspólnot mieszkaniowych;
36)    przedkładanie propozycji dotyczących zmian w strukturze udziałów własnościowych    w nieruchomościach, zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe;
37)    wykonywanie uprawnień właścicielskich wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez burmistrza);
38)    współpraca z zarządami i zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych oraz bieżąca współpraca z Zakładem Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z. o.o.   w zakresie spraw dotyczących wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy;
39)    ustalanie wysokości należnej od Gminy miesięcznej zaliczki dla poszczególnych wspólnot;
40)    regulowanie stanów prawnych nieruchomości objętych współwłasnością w ramach wspólnot mieszkaniowych.
4. Wydziałem Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego kieruje kierownik.
5. Nadzór nad Wydziałem Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego sprawuje burmistrz”;


 
Pliki powiązane z informacją

  Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
    Metryka informacji
  osoba, która wytworzyła informację:   Magda Serafin
  Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
  Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
  Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
  ilość wyświetleń:   9422
  data wytworzenia informacji:  09.12.2015
  data wprowadzenia do BIP:  09.12.2015 16:13
  data weryfikacji:   03.04.2019 22:14
  data ostatniej zmiany:   09.12.2015 16:13 Rejestr zmian
   

  pobrano ze strony:

  drukuj - zamknij