Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły dot. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja graficzna strony Wersja graficzna stronymapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

KOMUNIKATY

Powszechny Spis Rolny

Informacja o PSR 2020

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski odbędzie się najważniejsze dla polskiego rolnictwa obowiązkowe badanie statystycznePowszechny Spis Rolny 2020.

Spisy rolne dostarczają kluczowych danych, na podstawie których prowadzone są m.in. analizy zmian jakie zaszły w rolnictwie w ciągu ostatnich 10 lat. Pozyskane dane wykorzystywane są do podejmowania strategicznych decyzji niezbędnych do realizacji krajowej, regionalnej oraz lokalnej polityki rolnej
i społecznej wsi. Tym samym ważne są też dla każdego rolnika.

Całkowite bezpieczeństwo danych zebranych w spisie zapewnia ustawa o spisie rolnym. Wszystkie informacje uzyskane w trakcie spisu chronione są tajemnicą statystyczną i będą wykorzystywane tylko
i wyłącznie do przygotowania zbiorczych opracowań statystycznych. Oznacza to, że nie będzie możliwa identyfikacja poszczególnych osób i gospodarstw rolnych.

Powszechny Spis Rolny 2020 będzie prowadzony przede wszystkim metodą samospisu internetowego,
wktórym rolnicy mogą sami spisać się przez Internet, za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej
od 1 września br. na stronie internetowej pod adresem
www.spisrolny.gov.pl.

W sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub udać się do Urzędu Gminy, gdzie pracownik biura spisowego pomoże wypełnić formularz na przygotowanym stanowisku komputerowym.

Z rolnikami mogą kontaktować się równieżrachmistrzowie spisowi - telefonicznie lub osobiście. Będąoni wyposażeni w identyfikatory ze zdjęciem oraz upoważnienia do realizacji spisu, a ich tożsamość będzie można dodatkowo zweryfikować dzwoniąc pod wyżej wymieniony numer infolinii.

Prosimy o życzliwe przyjęcie rachmistrzów. Serdecznie dziękujemy za udział w spisie, za przychylność, wsparcie i pomoc w realizacji tak ważnego dla polskiego rolnictwa badania.

więcej informacji na stronie - https://spisrolny.gov.pl/

materiały promocyjne - https://wroclaw.stat.gov.pl/spisy-powszechne/materialy-promocyjne

informacje o organizowanych przez Urząd statystyczny konkursach: https://wroclaw.stat.gov.pl/spisy-powszechne/konkursy. W konkursach można wygrać atrakcyjne nagrody!

teledysk: https://wroclaw.stat.gov.pl/aktualnosci/powszechny-spis-rolny-2020-wystartowal,304,1.html oraz nagranie nt. #PSR2020 przygotowane przez państwa Bardowskich: https://www.youtube.com/watch?v=ZILzAszoyXs.

Autor:Magdalena Serafin (2020.10.15 15:04)

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko.

Od tego dnia odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie będą odbierane przez Wykonawcę wyłonionego przez Gminę Miejską Kłodzko w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawę prawną stanowi uchwała nr XX/159/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/306/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz.Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 4297).

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie skutkowało koniecznością zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, który prowadzi Burmistrz Miasta Kłodzka.

Lista podmiotów jest zamieszczona na stronie www.um.bip.klodzko.plw zakładce Utrzymanie czystości i porządku w gminie/WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO.

Obowiązek zawarcia umowy dotyczyć będzie wszystkich nieruchomości służących innym celom niż mieszkaniowe np. budynki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej, socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, hoteli, budynków koszarowych, ogrodów działkowych, targowisk, jednostek wojskowych, jednostek zakładów karnych itp.).

Powyższy obowiązek nie dotyczy nieruchomości mieszanych tj. nieruchomości w części służących celom mieszkaniowym oraz w części służących celom innym niż mieszkaniowe. Przykładem nieruchomości mieszanych są budynki wielolokalowe, w których znajdują się zarówno lokal/e zamieszkałe oraz lokal/e niezamieszkałe.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest nadal przestrzegać przepisów wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz zasad określonych w uchwale nr XX/157/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko, w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 4028).

Informujemy, że wypełnianie obowiązku pozbywania się zebranych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie podlegać kontroli Burmistrza Miasta Kłodzka.

Jednocześnie przypominamy o konieczności niezwłocznego uregulowania wszelkich zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającymi z dotychczas złożonych deklaracji.

Podpisała: z upoważnienia Burmistrza Kierownik Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska Weronika Barańska-Grabowska

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO - pobierz dokument [format pdf]

Autor:Magdalena Serafin (2020.10.15 13:10)

Nabór wniosków w ramach programu Ziemia Kłodzka- czyste powietrze

Ogłoszenie:

W związku z realizacją projektu pn. „ Ziemia Kłodzka- czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa- Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica- Zdrój)” od dnia 3 sierpnia 2020 r. do dnia 3 listopada 2020 r. do godziny 15.00, Gmina Miejska Kłodzko ogłasza nabór wniosków w ramach powyższego programu. Program dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”.

Celem projektu jest zwalczanie emisji kominowej na terenie wybranych gmin ziemi kłodzkiej. Jest to projekt grantowy i polega na udzielaniu przez Grantodawcę grantów na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła. W jego ramach planuje się zmodernizować łącznie co najmniej 199 szt. źródeł ciepła, co powinno przełożyć się na roczny spadek emisji PM 10 w wysokości 4,59 ton oraz roczny spadek emisji PM 2,5 w wysokości 3,55 ton. Ponadto będzie on przeciwdziałać zmianom klimatu dzięki planowanej redukcji emisji CO2. w wysokości 811 ton równoważnika CO2.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu wraz z formularzem wniosku, kryteriami naboru i warunkami udzielania wsparcia dostępne są na stronie internetowej: www.czystepowietrze.klodzka.pl, gdzie należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi warunków naboru i pobrać właściwy wniosek dla Gminy Miejskiej Kłodzko.

W razie pytań prosimy dzwonić do Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska, pod numer telefonu 74 865 46 27- osoba do kontaktu Karolina Kociubińska.

Autor:Magdalena Serafin (2020.08.03 12:44)

Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kłodzkiego

W 2020 roku nadal realizowane będzie zadanie prowadzenia punktów nieodpłatnych porad prawnych. Pomoc prawna świadczona będzie w 6 punktach. Punkty funkcjonują w nieruchomościach powiatowych i gminnych w n/w lokalizacjach.

Załączniki do informacji:

Informacja o punktach

Karta Informacyjna poradnictwa

Poradnictwo w powiecie

Autor:Magdalena Serafin (2020.02.07 10:09)

Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

 

 „Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych"

Autor:Magdalena Serafin (2018.10.03 15:29)

Odnośniki dla Interesantów

Elektroniczna skrzynka podawcza Tłumacz języka migowego Karta DUŻA RODZINKA Profil Zaufany

Autor:Paweł Solecki (2018.10.26 08:59)

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Powiększ tekst Pomniejsz tekst
Urząd Miasta w KŁODZKU

pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300 Kłodzko
Urząd Miasta w Kłodzku
NIP 883 10 06 050
REGON 000526050

Gmina Miejska Kłodzko
NIP: 883 16 79 027
REGON: 890717912tel. (074) 865 46 00
fax (074) 867 40 62


E-mail:
umklod@um.klodzko.pl

 

Adres elektronicznej skrytki podawczej
/UMKlodzko/skrytka


Urząd Miasta w Kłodzku

pracuje: poniedziałek - piątek


Adres redakcji BIP:

Urząd Miasta w KŁODZKU
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300 Kłodzko

Magdalena Serafin

e-mail: bip@um.klodzko.pl

tel. 074-8654609


  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Solecki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Solecki
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Solecki
ilość wyświetleń:   304571
data wytworzenia informacji:  25.10.2015
data wprowadzenia do BIP:  25.10.2015 13:41
data weryfikacji:   25.10.2015 13:41
data ostatniej zmiany:   06.04.2020 08:43 Rejestr zmian

[ wersja do wydruku ]