Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły dot. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

KOMUNIKATY

INFORMACJA O OBOWIĄZKOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH OD DNIA 01.01.2021 R.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, która weszła w życie 6 września 2019 r., właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

Oznacza to, że wszyscy właściciele nieruchomości, którzy do tej pory nie segregowali odpadów komunalnych i mieli złożoną deklarację na niesegregowane odpady komunalne, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której zadeklarują, że odpady na ich nieruchomości będą zbierane w sposób selektywny (nie później niż z datą               01.01.2021 r.)

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, burmistrz w drodze decyzji, określi wysokość opłaty podwyższonej za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki podwyższonej tj. nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy.

Autor:Magdalena Serafin (2020.11.13 10:07)

Godziny pracy Urzędu Miasta w Kłodzku

Z powodów organizacyjnych Urząd Stanu Cywilnego
w dniach 12-30  listopada 2020 r.
przyjmuje  interesantów od godz. 7:30 do godz. 14:00.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Zawiadamiam, że w związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM  przyjęcia interesantów są ograniczone w Urzędzie Miasta w Kłodzku.Wnioski i korespodencję można składać za pośrednictwem Biura Obsługi Ludności. 

 

Urząd Miasta w Kłodzku pracuje od godz. 7.30-15.30

Wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie, elektronicznie lub korespondencyjnie. W sprawach nagłych proszę kontaktować się pod numerem telefonu (74) 865 46 00.

 

Wydział Podatków i Opłat. Wpłaty podatków i innych należności należy dokonywać za pośrednictwem banku lub poczty. Informacje podatkowe pod numerem telefonu

- wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych (74) 865 46 95

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i podatek od środków transportowych, podatek leśny i rolny (74) 865 46 96

- ewidencja należności podatkowej (74) 865 46 75

 

Urząd Stanu Cywilnego. Rejestracja zgonu lub urodzeń, jest możliwe po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem (74) 865 46 34. Odbiór aktu może dokonać jedna, zdrowa osoba.

 

 Urząd Stanu Cywilnego

w Kłodzku

 

W celu rejestracji urodzenia lub zgonu, prosimy o wcześniejsze umówienie się telefonicznie pod numerem

74-8654666 (urodzenia)

74-8654642 (zgony)

 

Sprawy z zakresu małżeństw proszę uzgadniać pod nr

74-8654616

Sprawy z zakresu meldunków proszę uzgadniać pod nr

74-8654648

Sprawy z zakresu dowodów osobistych i wyborów proszę uzgadniać pod nr

74-8654643

Odpisy aktów i zaświadczenia będą załatwiane wyłącznie

korespondencyjnie lub przez ePUAP

 

 

Urząd Miasta w Kłodzku

pl. Bolesława Chrobrego 1

tel. (74) 865 46 00 – centrala

tel. (74) 865 46 10 – sekretariat

tel. (74) 865 46 41 – Biuro Obsługi Ludności

mail – umklod@um.klodzko.pl lub sekretariat@um.klodzko.pl

 

Autor:Magdalena Serafin (2020.11.12 10:52)

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko.

Od tego dnia odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie będą odbierane przez Wykonawcę wyłonionego przez Gminę Miejską Kłodzko w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawę prawną stanowi uchwała nr XX/159/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/306/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz.Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 4297).

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie skutkowało koniecznością zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, który prowadzi Burmistrz Miasta Kłodzka.

Lista podmiotów jest zamieszczona na stronie www.um.bip.klodzko.plw zakładce Utrzymanie czystości i porządku w gminie/WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO.

Obowiązek zawarcia umowy dotyczyć będzie wszystkich nieruchomości służących innym celom niż mieszkaniowe np. budynki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej, socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, hoteli, budynków koszarowych, ogrodów działkowych, targowisk, jednostek wojskowych, jednostek zakładów karnych itp.).

Powyższy obowiązek nie dotyczy nieruchomości mieszanych tj. nieruchomości w części służących celom mieszkaniowym oraz w części służących celom innym niż mieszkaniowe. Przykładem nieruchomości mieszanych są budynki wielolokalowe, w których znajdują się zarówno lokal/e zamieszkałe oraz lokal/e niezamieszkałe.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest nadal przestrzegać przepisów wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz zasad określonych w uchwale nr XX/157/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko, w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 4028).

Informujemy, że wypełnianie obowiązku pozbywania się zebranych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie podlegać kontroli Burmistrza Miasta Kłodzka.

Jednocześnie przypominamy o konieczności niezwłocznego uregulowania wszelkich zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającymi z dotychczas złożonych deklaracji.

Podpisała: z upoważnienia Burmistrza Kierownik Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska Weronika Barańska-Grabowska

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO - pobierz dokument [format pdf]

Autor:Magdalena Serafin (2020.10.15 13:10)

Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kłodzkiego

W 2020 roku nadal realizowane będzie zadanie prowadzenia punktów nieodpłatnych porad prawnych. Pomoc prawna świadczona będzie w 6 punktach. Punkty funkcjonują w nieruchomościach powiatowych i gminnych w n/w lokalizacjach.

Załączniki do informacji:

Informacja o punktach

Karta Informacyjna poradnictwa

Poradnictwo w powiecie

Autor:Magdalena Serafin (2020.02.07 10:09)

Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

 

 „Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych"

Autor:Magdalena Serafin (2018.10.03 15:29)

Odnośniki dla Interesantów

Elektroniczna skrzynka podawcza Tłumacz języka migowego Karta DUŻA RODZINKA Profil Zaufany

Autor:Paweł Solecki (2018.10.26 08:59)

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Powiększ tekst Pomniejsz tekst
Urząd Miasta w KŁODZKU

pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300 Kłodzko
Urząd Miasta w Kłodzku
NIP 883 10 06 050
REGON 000526050

Gmina Miejska Kłodzko
NIP: 883 16 79 027
REGON: 890717912tel. (074) 865 46 00
fax (074) 867 40 62


E-mail:
umklod@um.klodzko.pl

 

Adres elektronicznej skrytki podawczej
/UMKlodzko/skrytka


Urząd Miasta w Kłodzku

pracuje: poniedziałek - piątek


Adres redakcji BIP:

Urząd Miasta w KŁODZKU
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300 Kłodzko

Magdalena Serafin

e-mail: bip@um.klodzko.pl

tel. 074-8654609


  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Solecki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Solecki
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Solecki
ilość wyświetleń:   312061
data wytworzenia informacji:  25.10.2015
data wprowadzenia do BIP:  25.10.2015 13:41
data weryfikacji:   25.10.2015 13:41
data ostatniej zmiany:   06.04.2020 08:43 Rejestr zmian

[ wersja do wydruku ]