Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

KOMUNIKATY

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW

Burmistrz Miasta Kłodzka uprzejmie informuje, że z mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716, ze zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności.
Przekształcenie to dotyczy również budynków mieszkalnych, w których znajdują się lokale niemieszkalne (użytkowe), lub w przypadku, gdy prawo do lokalu przysługuje przedsiębiorcy, lub gdy w jakimkolwiek lokalu (mieszkalnym lub niemieszkalnym) prowadzona jest działalność gospodarcza.
Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:
1)    mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
2)    mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
3)    o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz Gminy Miejskiej Kłodzko opłatę w wysokości równej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Zgodnie z ustawą opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

Mając na uwadze fakt, iż jest to preferencyjna forma nabycia prawa własności nieruchomości, dotychczasowy użytkownik wieczysty uzyskuje własność gruntu za cenę niższą niż cena rynkowa zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 wobec osób będących przedsiębiorcami przepisy ww. ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. 
W myśl prawa unijnego przedsiębiorcą jest każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy organizacyjnej i prawnej. Działalnością gospodarczą jest każde oferowanie towaru lub usługi na rynku. Przedsiębiorcą może być zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jak i spółka prawa handlowego, organizacja non-profit, stowarzyszenie, instytucja kulturalna oraz wszelkie inne, jeśli prowadzą działalność gospodarczą. Wynajmowanie, wydzierżawianie itp. nieruchomości bądź lokali jest ró4)nież działalnością gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego (nawet w pojedynczych przypadkach).

Udzielenie pomocy publicznej wymaga spełnienia warunków udzielenia pomocy de minimis, określonych w szczególności w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Przedsiębiorca będzie musiał złożyć organowi wystawiającemu zaświadczenie, wniosek o udzielenie pomoce de minimis.

W przypadku gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji. Koszty operatu szacunkowego ponosi zobowiązany do dopłaty (przedsiębiorca).
 
W art. 7 ust. 6a ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przewidziano możliwość, że „Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), z uwzględnieniem art. 14, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć właściwemu organowi oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres:
1)    99 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 1% albo
2)    50 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 2%, albo
3)    33 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 3%, albo
4)    w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2 - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, jest wyższa niż 3%.”

Składając oświadczenie, o którym mowa powyżej należy uznać, iż przedsiębiorca ponosi pełną odpłatność za uzyskanie prawa własności i nie korzysta z pomocy publicznej.
Zgodnie z ustawą powyższe oświadczenie winno być złożone w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia tj. do 31 marca 2019 r.

Autor:Magdalena Serafin (2019.02.27 09:21)

Informacji dla użytkowników wieczystych o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności

Informacja dla użytkowników wieczystych

Burmistrz Miasta Kłodzka uprzejmie informuje, że z mocy prawa, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716, ze zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności.

Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:
1)    mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
2)    mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
3)    o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
Jeżeli po dniu 1 stycznia 2019 r. na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym zabudowanym na cele mieszkaniowe, w rozumieniu art. 1 ust. 2 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, budynek mieszkalny zostanie oddany do użytkowania w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, prawo użytkowania wieczystego tego gruntu przekształca się w prawo własności gruntu z dniem oddania budynku mieszkalnego do użytkowania.

Dotychczasowy użytkownicy wieczyści nie muszą nic robić.

Podstawę wpisu prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie oraz informujące o wysokości opłaty przekształceniowej wydane przez Burmistrza Miasta Kłodzka.

Zaświadczenia wydawane są:
1)    z urzędu - nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia,
2)    na wniosek właściciela - w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku,
3)    na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu - w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
Wydanie zaświadczenie z urzędu oraz wpis w księdze wieczystej są bezpłatne.
W przypadku wydania zaświadczenia na wniosek podlega on opłacie skarbowej w wysokości 50,- zł.
Zaświadczenie doręczane jest na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego. Doręczenie zaświadczenia na takie adresy uważa się za dokonane.
Sąd dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Zawiadomienie o wpisie sąd doręcza na adres wskazany w zaświadczeniu. Doręczenie zawiadomienia na taki adres uważa się za dokonane. Za dokonanie wpisów w księdze wieczystej nie uiszcza się opłat sądowych.


Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności następuje odpłatnie.

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia tj. w dniu 1 stycznia 2019 r.
Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, z tym że za rok 2019 opłata powinna być wniesiona w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).

Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2018 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. poz. 6414) ustalono, że osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych przysługują bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej, w wysokości:
1)    60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2)    50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3)    40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4)    30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5)    20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
6)    10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Jednak bonifikaty udzielane będą pod warunkiem.
Bonifikat nie stosuje się:

  • jeżeli opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia tj. w dniu 1 stycznia 2019 r., została ustalona w oparciu o wartość prawa własności gruntu określoną przed dniem l stycznia 2009 r.;
  • gdy w dniu złożenia wniosku o bonifikatę, prawo wnioskodawcy do nieruchomości podlegającej przekształceniu, nie jest ujawnione w księdze wieczystej;
  •  gdy w dniu złożenia wniosku o bonifikatę, kwestia następstwa prawnego wnioskodawcy po właścicielach lub współwłaścicielach nieruchomości podlegającej przekształceniu, nie została ujawniona w treści księgi wieczystej;
  • do opłat za przekształcenie udziałów w prawie użytkowania wieczystego związanych z lokalami niemieszkalnymi w budynkach wielolokalowych.

Warunkiem udzielenia bonifikat jest również niezaleganie z zapłatą wszelkich należności wobec Gminy Miejskiej Kłodzko związanych z nieruchomością, której opłata dotyczy.


Autor:Magdalena Serafin (2019.02.27 09:12)

Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kłodzkiego (2019)

W 2019 roku nadal realizowane będzie zadanie prowadzenia punktów nieodpłatnych porad prawnych. Pomoc prawna świadczona będzie w 6 punktach. Punkty funkcjonują w nieruchomościach powiatowych i gminnych w n/w lokalizacjach.

Załączniki do informacji:

Informacja o punktach

Karta Informacyjna poradnictwa

Poradnictwo w powiecie

Autor:Magdalena Serafin (2019.01.17 14:57)

Informacja Burmistrza w sprawie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

do pobrania>>>

Autor:Magdalena Serafin (2019.01.09 12:49)

Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

 

 „Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych"

Autor:Magdalena Serafin (2018.10.03 15:29)

Odnośniki dla Interesantów

Elektroniczna skrzynka podawcza Tłumacz języka migowego Karta DUŻA RODZINKA Profil Zaufany

Autor:Paweł Solecki (2018.10.26 08:59)

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Powiększ tekst Pomniejsz tekst
Urząd Miasta w KŁODZKU

pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300 Kłodzko
Urząd Miasta w Kłodzku
NIP 883 10 06 050
REGON 000526050

Gmina Miejska Kłodzko
NIP: 883 16 79 027
REGON: 890717912tel. (074) 865 46 00
fax (074) 867 40 62


E-mail:
umklod@um.klodzko.pl

 

Adres elektronicznej skrytki podawczej
/UMKlodzko/skrytka


Urząd Miasta w Kłodzku

pracuje: poniedziałek - piątek od 7.30 - 15.30


Adres redakcji BIP:

Urząd Miasta w KŁODZKU
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300 Kłodzko

Magdalena Serafin

e-mail: bip@um.klodzko.pl

tel. 074-8654609


  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Solecki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Solecki
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Solecki
ilość wyświetleń:   191520
data wytworzenia informacji:  25.10.2015
data wprowadzenia do BIP:  25.10.2015 13:41
data weryfikacji:   25.10.2015 13:41
data ostatniej zmiany:   31.12.2018 09:47 Rejestr zmian

[ wersja do wydruku ]