Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły dot. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Dane o wydziale

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

Opis:

Do zadań Wydziału Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej w zakresie organizacji funkcjonowania i planowania pracy urzędu należą w szczególności:
1)    opracowywanie projektów aktów wewnętrznych urzędu;
2)    wdrażanie nowych metod organizacji pracy urzędu;
3)    współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej w urzędzie i sporządzanie sprawozdań z realizacji zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad ich terminową realizacją;
4)    współpraca z organem nadzoru w zakresie publikacji przepisów prawa miejscowego;
5)    prowadzenie i aktualizacja rejestru jednostek organizacyjnych gminy;
6)    prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg, wniosków i petycji;
7)    umieszczanie ogłoszeń sądowych i komorniczych oraz innych instytucji na tablicy ogłoszeń urzędu;
8)    prowadzenie całości spraw związanych z eksploatacją samochodów służbowych;
9)     prowadzenie rejestru zarządzeń burmistrza;
10)    prowadzenie i udostępnianie zbioru przepisów gminnych w tym prawa miejscowego oraz nadzorowanie przygotowania przez merytoryczne wydziały projektów uchwał w sprawie tekstów jednolitych dotyczących nowelizowanych aktów prawa miejscowego – nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy;
11)    udzielanie informacji o zakresie działania urzędu i jednostek podległych burmistrzowi;
12)    prowadzenie spraw związanych z rozpoznawaniem wniosków o udzielenie informacji publicznej, tj. prowadzenie rejestrów wniosków, rozsyłanie do właściwych wydziałów, nadzorowanie prawidłowego i terminowego załatwienia wniosku;
13)    przygotowywanie informacji z realizacji zadań wynikających z aktów organów naczelnych, uchwał rady, aktów normatywnych burmistrza;
14)    prowadzenie ewidencji wniosków i interpelacji posłów, senatorów, radnych oraz ich załatwianie;
15)    współpraca z kancelarią prawniczą obsługującą urząd, w tym zakładanie teczek spraw i dbanie o terminowe wpłaty opłat w związku z toczącymi się postępowaniami;
16)    prowadzenie spraw związanych z wyborem ławników sądowych;
17)    wystawianie faktur VAT i rachunków w zakresie zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną oraz prowadzenie rejestru faktur;
18)    zlecanie wykonania pieczątek, pieczęci urzędowych, rejestrowanie, wydawanie, kasowanie;
19)    prowadzenie spraw związanych z zamówieniem usług i dostaw dotyczących pracy Urzędu w tym w szczególności na doręczanie przesyłek pocztowych, zaopatrzenie w materiały biurowe, sprzęt biurowy, wyposażenie biur, itp.,
20)    prowadzenie ewidencji zakupu i wydawania materiałów biurowych;
21)    prowadzenie prenumeraty czasopism i zakup wydawnictw fachowych na potrzeby poszczególnych wydziału;
22)    prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
23)    prowadzenie rozliczeń dotyczących rozmów telefonicznych;
24)    zapewnienie sprawności technicznej urządzeń i wyposażenia używanego w Urzędzie;
25)    prowadzenie archiwum zakładowego (stosowany symbol AR);
26)    prowadzenie spraw związanych z:
a)    zarządzaniem pomieszczeniami biurowymi i urządzeniami biurowymi;
b)    konserwacją i naprawą wyposażenia urzędu;
c)    utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach urzędu;
d)    gospodarowaniem środkami trwałymi i przedmiotami w użytkowaniu urzędu;
e)    ubezpieczeniem obiektu, składników majątkowych urzędu oraz ubezpieczeniem gminy;
f)    zarządem budynkiem ratusza, w tym: gospodarka lokalami biurowymi urzędu, konserwacja wyposażenia technicznego, najem lokali użytkowych, organizowanie przetargów i zawieranie umów;
27)    prowadzenie spraw związanych z organizowaniem na terenie gminy spisów oraz wyborów powszechnych i referendów, współdziałanie z Krajowym Biurem Wyborczym, realizowanie zadań wynikających z kodeksu wyborczego oraz przepisów wydanych na jego podstawie.
2.    Do zadań Wydziału Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej należy prowadzenie sekretariatu burmistrza (stosowany symbol SBM) tj. w szczególności:
1)    podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z naradami organizowanymi przez burmistrza lub jego zastępców;
2)    prowadzenie obsługi techniczno-kancelaryjnej burmistrza, zastępców i sekretarza;
3)    protokołowanie posiedzeń;
4)    sporządzanie sprawozdań z pracy burmistrza na potrzeby rady;
5)    prowadzenie rejestru wniosków rady, przekazywanie ich merytorycznym komórkom organizacyjnym i terminowe udzielanie odpowiedzi;
6)    przekazywanie projektów uchwał do biura rady;
7)    przekazywanie podjętych przez radę uchwał do organów nadzoru celem sprawdzenia ich pod względem zgodności z prawem oraz ich publikacji;
8)    ewidencja uchwał podjętych przez radę oraz przekazywanie uchwał do komórek organizacyjnych;
9)    prowadzenie dokumentów gminnych spółek komunalnych w ramach nadzoru właścicielskiego.
3.    Do zadań Wydziału Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej należy prowadzenie biura obsługi ludności (stosowany symbol BOL) tj. w szczególności:
1)    obsługa elektronicznego systemu obiegu korespondencji, dokumentów i spraw urzędu w programie IntraDok JST;
2)    przyjmowanie i rejestracja korespondencji w formie papierowej i elektronicznej;
3)    dostarczanie korespondencji do dekretacji sekretarzowi lub zastępcom burmistrza;
4)    rozdział korespondencji do wydziałów po zadekretowaniu;
5)    wydawanie pism z decyzjami;
6)    udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw w urzędzie, w tym o zadaniach poszczególnych wydziałów;
7)    udzielanie informacji nt. stosowanych w urzędzie procedur;
8)    potwierdzanie profilu zaufanego;
9)    prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem faktów dotyczących działalności gospodarczej do CEDIG.
4. Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej realizuje zadania w zakresie informatyzacji (stosowany symbol ZI) a w szczególności:
1)    opracowywanie projektów planów finansowo-rzeczowych obejmujących informatyzację Urzędu oraz realizację ich wydatkowania;
2)    przygotowanie dokumentacji w zakresie zamówienia publicznego na realizację usług i dostaw sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji oraz materiałów eksploatacyjnych;
3)    zarządzanie zasobami sprzętowymi i oprogramowaniem;
4)    nadzór nad realizacją i wdrożeniem umów dotyczących systemów informatycznych;
5)    współpraca z pracownikami urzędu w zakresie wdrażania nowych rozwiązań informatycznych, szkolenie pracowników w zakresie obsługi programów i komputerów;
6)    prowadzenie obsługi informatycznej urzędu, a w szczególności:
a)    administrowanie siecią komputerową,
b)    administrowanie bazami danych,
c)    nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną baz danych,
d)    nadzór nad dostępem do systemu informatycznego,
e)    sporządzanie kopii danych i ich rejestracja,
f)    prowadzenie kontroli antywirusowych oprogramowania,
g)    ewidencja licencji oraz nadzór nad ich aktualizacją.
5. Do zadań Wydziału Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej w zakresie obsługi Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) i Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów (ESOD) (stosowany symbol BIP) należy w szczególności:
1)    administrowanie i prowadzenie BIP urzędu;
2)    administrowanie i prowadzenie ESOD;
3)    szkolenie pracowników w zakresie ESOD;
4)    administrowanie i prowadzenie strony internetowej rady;
5)    współpraca z wydziałami urzędu w zakresie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych;
6)    zapewnienie podpisów kwalifikowanych uprawnionym pracownikom;
7)    realizacja czynności związanych z elektroniczną skrzynką podawczą E-PUAP;
6. Do zadań Wydziału Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej zakresie obsługi rady (stosowany symbol BR) należy obsługa techniczno–organizacyjna rady, jej przewodniczącego, komisji rady, a w szczególności:
a)    obsługa kancelaryjno - biurowa przewodniczącego oraz radnych;
b)    sporządzanie protokołów z sesji rady i posiedzeń komisji rady;
c)    zapewnienie terminowego doręczenia radnym zawiadomień i materiałów na posiedzenie rady i komisji;
d)    prowadzenie ewidencji udziału radnych w posiedzeniach rady;
e)    prowadzenie zbioru podjętych uchwał, zgłaszanych przez radnych wniosków i interpelacji i przekazywanie ich burmistrzowi celem realizacji;
f)    zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzenia sesji zebrań, posiedzeń rady. itp.;
g)    organizowanie w porozumieniu z przewodniczącym rady udziału radnych w seminariach, szkoleniach i konferencjach;
h)    przygotowywanie projektów uchwał w formacie XML.
7. Wydziałem Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej kieruje kierownik.
8. Nadzór nad pracą Wydziału Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej sprawuje sekretarz.


 

Wyświetl informacje publiczne opublikowane przez "Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej"

Kliknij, żeby wypisać wersję do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją

  Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
    Metryka informacji
  osoba, która wytworzyła informację:   Magda Serafin
  Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
  Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
  Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
  ilość wyświetleń:   6052
  data wytworzenia informacji:  20.04.2016
  data wprowadzenia do BIP:  20.04.2016 12:54
  data weryfikacji:   03.04.2019 22:10
  data ostatniej zmiany:   20.04.2016 12:54 Rejestr zmian